Данас, 10. 11. 2022. године је расписан Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, и трајаће закључно са даном 9. децембра 2022. године. ( Јавни позив објављен је у данашњем издању дневног листа Вечерње новости и у току дана биће окачен на интернет страницу Министарства културе). Како би цео поступак спровели што ефикасније даћу вам још мало важних напомена.

  1. Од данас можете да примате захтеве од свих заинтересованих уметника, стручњака у култури, који репрезентују ваше подручје културе. Регистар репрезентативних удружења у култури се налази на сајту Министарства културе и сви добро знате са којим сте удружењем репрезентативни у сваком подручју културу. Напомињем постоји у неким подручјима и само једно репрезентативно удружење.
  2. Репрезентативна удружења у року од 30 дана дужна су да образложе све захтеве које приме и закључно са 9. децембром 2022. године, пошаљу Министарству културе попуњени формулар за пријаву који се налази у прилогу овог мејла, заједно са  образложеним предлогом за доделу Признања. Ако једно подручје у култури, репрезентују два репрезентативна удружења у култури, образложени предлог се усваја након одржане заједничке седнице тих удружења и након тога доставља Министарству. (дакле један формулар попуњавају оба репрезентативна удружења у култури који репрезентују то подручје и потписују га оба заступника удружења)

За свако подручје културе у току године репрезентативна удружења у култури могу да предложе највише три уметника, односно стручњака у култури. Ако се за једно подручје културе буду предложила 4 и више лица, таква пријава сматраће се недопуштеном, биће одбачена без улажења у меритум!

  • Уз формулар и образложени предлог, Министарству ћете поднети и сва акта која се траже у Јавном позиву (Листу награда и признања, коју доносе удружења на заједничкој седници; кратку биографију предложеног кандидата; образложену оцену вредности доприноса у култури).

На основу члана 14. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21  и  78/21) и члана 5. Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина („Службени гласник РС“, број: 11/20)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина

 I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У складу са одредбама Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина (у даљем тексту: Уредба), Министарство културе(у даљем тексту: Министарство) упућује јавни позив за доделу признања, уметнику, односно стручњаку у култури, за врхунски допринос националној култури односно култури националних мањина (у даљем тексту: Признање).

У току јавног позива, Репрезентативна удружења у култури, у својству овлашћених предлагача из члана 6. Уредбе, достављају Министарству образложене Предлоге уметника односно стручњака у култури, који испуњавају услове за доделу Признања, за свако подручје културе за које се Признање може стећи.

У току јавног позива Национални савет националне мањине, може да предложи Министарству једног уметника односно стручњака у култури, који је припадник националне мањине.

Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина отворен је од 10. новембра 2022. године и траје до 9. децембра 2022. године.

II ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив се расписује у циљу прикупљања образложених Предлога овлашћених предлагача, а ради доделе Признања у виду доживотног месечног новчаног примања уметнику, односно стручњаку у култури, за врхунски допринос националној култури односно култури националних мањина (у даљем тексту: Признање), из средстава опредељених у буџету Републике Србије.

Право на Признање може стећи уметник, односно стручњак у култури за следећа подручја културе:

1) књижевно стваралаштво;

2) књижевно преводилаштво;

3) музичко стваралаштво;

4) музичка интерпретација;

5) ликовна уметност;

6) примењена и визуелна уметност, дизајн и уметничка фотографија;

7) филмска уметност и аудио визуелно стваралаштво;

8) позоришна уметност – сценско стваралаштво и интерпретација;

9) опера, музичко сценско стваралаштво и интерпретација;

10) уметничка игра (класичан балет, народна игра и савремена игра);

11) дигитално стваралаштво и мултимедија;

12) архитектура;

13) превођење стручних и научних текстова;

14) извођење музичких, говорних, артистичких и сценских културних програма;

15) истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање

непокретног културног наслеђа;

16) истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање покретног

културног наслеђа;

17) истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање

нематеријалног културног наслеђа;

18) филмске и телевизијске делатности;

19) научноистраживачка и едукативна делатност у култури;

20) библиотечко-информациона делатност;

21) издаваштво;

22) продукција културних програма и дела.

III УСЛОВИ

Право на Признање може остварити уметник, односно стручњак у култури, држављанин Републике Србије, који је дао врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, под условом:

1) да је допринео развоју културних вредности у Републици Србији односно њеној међународној афирмацији;

2) да је добитник најзначајнијих награда и признања, сходно листи коју утврђују репрезентативна удружења, свако за своје подручје културе, и то:

(1) републичка награда за посебан допринос развоју културе,

(2) награда за животно дело,

(3) стручне награде са међународних фестивала,

(4) награде са фестивала и манифестација од републичког значаја,

(5) стручне награде удружења,

(6) локалне награде и друштвена признања,

(7) друге стручне међународне и домаће награде и признања из подручја културе;

3) да има образложену оцену вредности доприноса у области културе у подручјима културе за која се додељује Признање, коју дају уметничка и струковна удружења, установе културе, те образовне и научне установе.

4) да је остварио право на пензију.

IV ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА

Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу Признања оглашава се на званичној интернет страни Министарства и у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и траје 30 дана.

Фаза 1. Подношење пријаве за доделу Признања (одвија се у репрезентативним удружењима у култури).

Од тренутка расписивање овог јавног позива, уметник односно стручњак у култури подноси пријаву за доделу Признања репрезентативним удружењима у култури, који репрезентују подручје културе за које се уметник, односно стручњак у култури пријављује.

Фаза 2. Подношење образложеног предлога за доделу Признања

Репрезентативна удружења у култури, у току трајања јавног позива, подносе Министарству образложени предлог за доделу Признања. Ако једно подручје у култури, репрезентују два репрезентативна удружења у култури, образложени предлог се усваја након одржане заједничке седнице тих удружења и након тога доставља Министарству.

За свако подручје културе у току године репрезентативна удружења у култури могу да предложе највише три уметника, односно стручњака у култури.

Национални савет националне мањине у току трајања јавног позива у току једне године може да предложи једног уметника односно стручњака у култури, који је припадник националне мањине.

Уз образложени предлог на јавни позив, поред доказа о испуњености услова из члана 3. ове уредбе, доставља се и:

  • кратка биографија предложеног кандидата;
  • образложена оцена вредности доприноса у области културе;
  • листа награда и признања. (Акт који доносе репрезентативна удружења у култури)

Доказе о испуњености услова кандидата за Признање права који се тичу држављанства и својства осигураника у смислу прописа о пензијском и инвалидском осигурању Министарство прибавља по службеној дужности, уз сагласност лица на које се ти подаци односе.

Фаза 3. Предлагање листе кандидате за доделу Признања од стране Комисије

           Испуњеност услова за доделу Признања утврђује Комисија.

Чланове Комисије именује министар надлежан за послове културе на период од три године, са могућношћу поновног именовања.

Комисија има седам чланова који се именују из реда угледних и афирмисаних уметника и стручњака у култури, од којих је један представник националних савета националних мањина.

Административно-техничку потпору Комисији пружа министарство надлежно за послове културе.

Комисија разматра достављене образложене предлоге, врши ужи избор и, у року до 60 дана од  дана истека јавног позива, предлаже листу кандидата за доделу Признања.

Фаза 4. Донешење Предлога о додели Признања од стране Министарства

Министарство, полазећи од предлога Комисије и финансијских средстава обезбеђених у буџету Републике Србије, предлаже Влади акт о додели Признања, за највише до 20 уметника, односно стручњака у култури.

Фаза 5. доношење решења о додели признања од стране Владе

Влада доноси решење о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина.

Признање се додељује и исплаћује уметнику, односно стручњаку у култури у виду доживотног месечног новчаног примања, у висини једне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији за месец јул претходне године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. Признање се исплаћује почев од првог наредног месеца од месеца у којем је донето решење. Признање се исплаћује из средстава обезбеђених у буџету Републике Србије са раздела Министарства.

V ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Јавни позив за доделу Признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина отворен је од 10. новембра 2022. године и траје до 9. децембра 2022. године.

Образложени предлози достављају се у два (2) примерка, поштом на адресу Министарства, Сектору за савремено стваралаштво, на адресу: Београд, Влајковићева 3, у затвореној коверти. На коверти обавезно треба назначити пун назив пошиљаоца и назив јавног позива са назнаком – Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина.

Рок за подношење програма

Благовременим ће се сматрати искључиво образложени предлози који су поднети у наведеном року.

  1. Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
  1. У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Оставите коментар