Саопштење жирија о добитнику награде "Васко Попа"

САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА О ДОБИТНИКУ  НАГРАДЕ ВАСКО ПОПА

Једногласном одлуком жирија награду добио

Адам Пуслојић

foto Milan Panic 001„Награда Васко Попа” има за циљ да ода признање ауторима домаће савремене поезије и додељује се почев од 1995. године за најбољу новообјављену књигупесама, као и за  избор који ка ододатак садржи релевантан обим нових песама на српском говорном  подручју.

Награда посебно уважава ауторе са песничким опусом који имају значајно и вишегодишње присуство у савременој српској поезији.

Песничка награда „Васко Попа“ један је од битних бастиона савремене српске поезије. За више од две деценије колико постоји,  указала  је на  нека од највећих песничких имена данашњиц епопут Ивана В. Лалића, Стевана Раичковића, Љубомира Симовића или Драгана Јовановића Данилова.

Жири најугледније песничке награде “Васко Попа”, разматрајући ужи избор пет песничких књига Адам Пуслојић: Somnabulia Balcanica, Лексика, 2016; Милован Марчетић: Врата од ромора /избор са новим песмама/, Повеља, 2016; Јасмина Топић: Плажа несаница, КЦ НовогСада, 2016; Дејан Алексић: У добар час, Имам идеју, 2016. и Илија Лакушић: Манастирски синови, ЦИД Подгорица, 2016, на својој трећој седници донео је једногласну одлуку да је књига песама

АдамаПуслојића:

Somnabulia Balcanica,

Издавач Лексика

најбоља песничка књига издата 2016. године.

О награди је одлучивао жири у саставу: Радомир Андрић, Душко Новаковић, Владимир Гвозден, Славомир Гвозденовић и ЈованЗивлак /председник/.

Адам Пу­сло­јић ро­ђен је 1943. го­ди­не у Ко­би­шни­ци код Не­го­ти­на (Ти­моч­ка Кра­ји­на, Ср­би­ја). Шко­ло­вао се у Ко­би­шни­ци и Не­го­ти­ну. Ап­сол­ви­рао на Фи­ло­ло­шком фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду. Де­би­ту­је по­е­зи­јом (1964) у бе­о­град­ским "Ви­ди­ци­ма" и у за­је­чар­ском ча­со­пи­су "Раз­вит­ку", а исте го­ди­не об­ја­вљу­је и пр­ве пре­во­де Ни­ки­те Ста­не­скуа, у "Ви­ди­ци­ма". Пр­ву збир­ку пе­са­ма По­сто­ји зе­мља об­ја­вљу­је 1967, у "Ви­ди­ци­ма", за ко­јом су усле­ди­ле збир­ке: Па­дам ка не­бу (1970), Идем смр­ти на под­ши­ши­ва­ње (1972), Не­гле­душ (по­е­ма, 1973), Ре­ли­ги­ја пса (1974), Бек­ство у дак­ти­ло­граф­ски вез (1977), Пле­сме ( 1977), Пре­лом (1979), Да­ро­да­вац (1980), Око­ва­на уста (би­бли­о­фил­ско из­да­ње, 1982), Ка­пи­ја на ис­то­ку (1987) итд. до нај­но­ви­јих на­сло­ва Сабране песме ( 2012, у четрири тома )  и Тајна вечера у осмици ( 2105).

На ру­мун­ском је­зи­ку об­ја­вио је једанаест збир­ки пе­са­ма. Об­ја­вио је око 80 књи­га пре­во­да са ру­мун­ског и ру­ског је­зи­ка. Пу­сло­јић је члан Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је, и Удру­же­ња књи­жев­них пре­во­ди­ла­ца Ср­би­је од 1969. го­ди­не, као и Срп­ског ПЕН – цен­тра. По­ча­сни је члан Ака­де­ми­је Ру­му­ни­је од 1995. го­ди­не. До­бит­ник је број­них књи­жев­них на­гра­да и при­зна­ња у Ср­би­ји, Ру­му­ни­ји, Ита­ли­ји, Не­мач­кој и Ма­ке­до­ни­ји. Ње­го­ве су пе­сме у пре­во­ду об­ја­вље­не у Ру­му­ни­ји, Ита­ли­ји, Ма­ке­до­ни­ји, Фран­цу­ској, Ру­си­ји, Не­мач­кој, Бу­гар­ској, Ма­ђар­ској, Ма­ле­зи­ји, Бе­ло­ру­си­ји, Мол­да­ви­ји... До­бит­ник је Ву­ко­ве на­гра­де за жи­вот­но де­ло и при­зна­ња за трај­ни до­при­нос кул­ту­ри Ср­би­је, као и на­гра­да: Ми­лан Ра­кић... у Ру­му­ни­ји: Ми­хај Еми­не­ску, Лу­ћи­јан Бла­га, Ту­дор Ар­ге­зи, Ни­ки­та Ста­не­ску.

Пуслојић је још на почетку своје каријере окарактерисан као песник велике песничке енергије, који спаја хуморни авангардизам са антипоетизмом и као песник који своју инспирације налази у традицији надреализма. И у најновијој песничкој књизи не одступа од почетних пропозиција. Његов је језик ослобођен чврстих синтаксичких веза, наглашене логичности и значењских условности. Његов стих је динамичан, бучан, одређен унутршњим условностима које су дубински везанеса његовим опсесивним тематским комплексима. У средишту његове песничке усредсређености су Бог, космос, Крајина, национална историја и песничка издвојеност, као осетљивост која  сведочи о посебним видовима улоге песника у свету. Пуслојићева афективност је скоро инфантила, контрадикторна и разумљива само у посебном режиму прихватања услова слободне асоцијативности. Космос је песничка позорница напуштања историје, принуде, насиља, људске логике, отуда се чини да Пуслојић избегава свет реалних сила које посредују и организују наш живот. Бекство у космос је једна врста критике те реалности, али истовремено та реалност као виновник тог тамног конфликта бића насељава песме овог песника не само у пробљесцима и одјецима него и као део сложене историје нашег  постојања и као услов поезије која има моћ да истражује и расветљава ствари света, људску заједницу и њену историју у контексту савремене историје схваћене као слика драматичне напетости између слободе изборе и скривених или отворених принуда.

Сомнабулиja je будно суочавања са балканским произоријумом, са Лепенским виром, римским легијама, Косовом и његовим историјским понорима, Крајином и њеним контрадикторнимљудским пејзажом, њеним духовницима, са Дунавом и магијским Ртњом, актуелном историјом и обртима који нас стављају у процепe избора између постојања и непостајања, прихватања песништва као исхода наше егизстенција и историја која извора нашег бића.

У трагању за моћима поезије, за афирмацијама њене речитости, сталним обнављањем њених права да нас суочава са речником и логиком која   утемељује издвојеност и разлику као своју непорециву суштину у откровењима смисла, Пуслојић се издваја као јединствен песник у више од пола века новије историје савремене српске поезије. ванЗк

Награда „Васко Попа“ је установљена 1995. године у Вршцу, и уручује се сваке године на дан песниковог рођења, 29. јуна.

Награду додељују Друштво пријатеља Вршца „Вршац лепа варош“ и Агенција Ђорђевић. Покровитељ награде је општине Вршац.

Добитнику ће награда која се састоји од повеље и новчаног износа бити свечано уручена у Вршцу.

Чланови жирија:

Јован Зивлак /председник/,

Радомир Андрић,

Душко Новаковић,

Владимир Гвозден,

Славомир Гвозденовић.                                                         

Београд,  21. 06. 2017.

foto Milan Panic 002 foto Milan Panic 003 foto Milan Panic 004

foto Milan Panic 005

GRBUKS

 Удружење књижевника Србије

Француска 7, 11000 Београд

 

 

 

Телефон: 381 11 2626 081, 381 11 2626 278

Е-маил:  uks.srbije@gmail.comknjizevnenovineuks@gmail.com

Факс: 381 11 2626 278, 381 11 2635 979

Текући рачун: 205-200273-87 Комерцијална банка

 

                                                                                               © Удружење књижевника Србије

                                                                                                      Уређује: Милош Бркић

                                                                                                     Сарадник: Милан Панић